1. Công văn số 196/SLĐTBXH-LĐVL

ngày 26/02/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai thông bảo tuyển thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản - Khóa 1 năm 2020.

2. Công văn số 100/TTLĐNN-TCLĐ

ngày 14/02/2020 của Trung tâm Lao động ngoài nước về việc thông báo tuyển thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản - Khóa 1 năm 2020.