Theo báo cáo của lãnh đạo Sở Nội vụ, so với các mục tiêu của chương trình giai đoạn 2016-2020, đến nay, Khánh Hoà đã đạt 5/11 chỉ tiêu. Chỉ có 3/6 chỉ tiêu còn lại cần nỗ lực rất lớn để hoàn thành. Cụ thể, đối với khối sản xuất kinh doanh, đó là chỉ tiêu về lao động qua đào tạo có trình độ cao đẳng, trung cấp; lao động dạy nghề ngắn hạn. Trong năm 2020, cần có 10.610 người được đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tham gia vào lực lượng lao động; 26.751 người được đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên; các cơ sở đào tạo nghề cần tuyển 31.650 người. Ở khối quản lý hành chính, sự nghiệp, việc bồi dưỡng chức danh theo vị trí việc làm của viên chức cũng gặp nhiều khó khăn, cần có thời gian đáp ứng yêu cầu...

Phát giấy thi cho thí sinh tại kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2019

Ông Nguyễn Đắc Tài kết luận, trên cơ sở báo cáo của Sở Tài chính, Sở Nội vụ bổ sung phần bố trí kinh phí trong báo cáo tình hình triển khai và thực hiện Chương trình phát triển nhân lực tỉnh giai đoạn 2016-2020, phân tích rõ các nguồn kinh phí và nguồn ngân sách đã bố trí/tổng chi. Bên cạnh đó, tập trung hoàn thành tham mưu Kế hoạch triển khai chương trình phát triển nhân lực tỉnh năm 2020, trong đó ưu tiên các giải pháp, nhiệm vụ nhằm phấn đấu thực hiện 6 chỉ tiêu chưa đạt, hoàn thành mục tiêu cả giai đoạn. Khối quản lý hành chính, sự nghiệp tiếp tục rà soát, đề xuất nhu cầu bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp, lưu ý các ngành đặc thù còn khó khăn như văn hoá, nông nghiệp – phát triển nông thôn, y tế, giáo dục... Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp rà soát, cập nhật nhu cầu đào tạo của các doanh nghiệp, tập trung vào bồi dưỡng đào tạo nghề ngắn hạn. Hai nội dung trên cần báo cáo Sở Nội vụ trước ngày 30-3.

Về việc kiện toàn BCĐ, ông Nguyễn Đắc Tài thống nhất, trước mắt bổ sung, thay thế khi các thành viên đến tuổi nghỉ hưu.

Theo Báo Khánh Hòa điện tử
(https://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202003/phan-dau-hoan-thanh-chuong-trinh-phat-trien-nhan-luc-tinh-2016-2020-8153753/)