Ngày 17/6/2019, Sở Lao đông - Thương binh và Xã hội Khánh Hòa nhận được công văn số 835 ngay 14.6.2019 cua Cuc QLLDNN - Thong bao ngày 14/6/2019 của Cục Quản lý lao động nước ngoài thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thông báo tuyển chọn ứng viên đi học tập, làm việc trong ngành điều dưỡng đa khoa tại CHLB Đức

Trong đó, để tạo điều kiện cho nhiều ứng viên có thể tham gia, chương trình đã điều chỉnh lại một số điều kiện của ứng viên như sau:

- Tuổi của ứng viên thay đổi từ 18-35 (trước đây từ 20 -26)

- Ứng viên chỉ cần kết thúc ít nhất 01 năm của khóa học điều dưỡng đa khoa tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành điều dưỡng tại Việt Nam (trước đây là 02 năm).

- Thời gian nộp hồ sơ: kéo dài đến 17/7/2019 (trước đây là từ ngày 09/5/2019 - 20/6/2019)

- Thời gian phỏng vấn: Từ 20-30/7/2019 (trước đây là 01/7 - 05/7/2019)

- Đối với ứng viên chưa chuẩn bị kịp hồ sơ để nộp trước ngày hạn nộp hồ sơ, có thể đăng ký trước thông tin cá nhân qua đường link được đăng tải trên website Cục Quản lý lao động ngoài nước (www.dolab.gov.vn), sau đó có thể bổ sung tại ngày tham gia phỏng vấn hoặc khi bắt đầu học tiếng.

Xem toàn văn các văn bản tại đây:

1. Công văn  835 ngay 14.6.2019 cua Cuc QLLDNN - Thong bao  Thông báo tuyển chọn điều dưỡng viên .

2. Công văn số  1567 ngày 19/6/2019