Báo cáo thị trường lao động Quý I và Dự báo nhu cầu nhân lực Quý II năm 2019

 

Bao-cao-thi-truong-lao-dongQuyI-2019.pdf