Xem chi tiết tại:

1. Công văn số: 2449/SLĐTBXH_LĐVL ngày 24/9/2019, xem chi tiết: 6447.pdf

2. Công văn số: 1296/QLLDNN_NBĐNA ngày 11/9/2019, xem chi tiết: 1296 ngay 11.9.2019 cua Cuc Quan ly LDNN.pdf