Báo cáo thị trường lao động Quý II và Dự báo nhu cầu nhân lực Quý III năm 2019

 

bc-thi-truong-Ld-QuyII-III-2019.pdf