Kế hoạch số 2923/KH-SKHDT ngày 11/9/2018 của Sở Kế hoạch Đầu tư Khánh Hòa về Phát triển nhân lực Khối sản xuất kinh doanh năm 2018 

2923.signed.pdf