Luật Việc làm.
Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm
Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP gày16/01/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm.
Thông tư số 07/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25/2/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ ban hành quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm và Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm;
Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014 của Chính phủ ban hành quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm;
Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ ban hành quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm.
Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24/07/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động.
Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/07/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.
Thông tư số 45/2015/TT-BLĐTBXH ngày 11/11/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện một số điều về Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.
Thông tư Liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 15/06/2016 của Liên Bộ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.
Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất.
Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28/07/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.
Thông tư số 16/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/04/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.
Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về Chính sách hỗ trợ vay vốn đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 – 2020
Quyết định số 2239/QĐ-UBND ngày 18/08/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa Phê duyệt Đề án Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 – 2020.
Quyết định số 1792/QĐ-UBND ngày 22/06/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế hỗ trợ vay vốn từ ngân sách của tỉnh đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 – 2020
Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 15/06/2016 của Liên bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài Chính Hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 09/07/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.
Quyết định số 3625/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tiếp nhận hồ sơ và chi trả kinh phí hỗ trợ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Quyết định số 3591/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa Ủy quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cho Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa.
Quyết định số 2725/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển thông tin thị trường lao động và giải quyết việc làm tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 
Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 21/3/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng sàn giao dịch việc làm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 
Quyết định số 4058/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt Đề án hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa