Thông báo số 528/TB-HĐTDCC

ngày 12/3/2020 của Hội đồng tuyển dụng Công chức hành chính - UBND tỉnh Khánh Hòa.