Căn cứ Quyết định số 3329/QĐ-UBND ngày 05/11/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên viên lên chuyên viên chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018 và Công văn số 997/BNV-CCVC ngày 07/3/2019 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2018,

Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính năm 2018 tỉnh Khánh Hòa thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính theo danh sách cụ thể kèm theo và danh mục tài liệu tham khảo theo giới thiệu của Bộ Nội vụ kèm theo.

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi: 522_TB_Thang hang CC-VC len CVC 2018.pdf

Danh mục tài liệu tham khảo: 522_TB_Thang hang CC-VC len CVC 2018_TLOn tap.pdf